Nahajaš se > O nas > Strategija
Strategija

Strategija

Splošna usmeritev

Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled prispeva k hitrejšemu in učinkovitemu razvoju gospodarstva, zlasti hotelirstva in turizma. Pri tem se opira na aktualne gospodarske in družbene potrebe in hkrati stalno spremlja in upošteva družbene potrebe in spremembe. Osrednje vodilo delovanja Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled je zagotavljati kontinuirani razvoj vseh deležnikov, mednarodno primerljivost, soustvarjanje družbene odgovornosti in gospodarske rasti.

 

Sodelovanje z gospodarstvom

Delovanje Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled predstavlja tudi prispevek k razvoju kraja in širše družbene skupnosti, zlasti ozaveščanju prebivalstva glede okoljevarstvene in naravovarstvene kulture in njene medsebojne povezanosti z hotelirstvom in turizmom. Koncept Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled temelji na sinergiji raziskovalnega in pedagoškega dela, ki predstavlja prispevek k rasti in razvoju regije. Zavod bo s svojimi aktivnostmi prispeval k razvoju določenih strokovnih profilov na področju hotelirstva  in turizma in na ta način prispeval dvigu kakovosti turizem na novo raven.

 

Mednarodno sodelovanje

Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled je od leta 2015 nosilka Erasmus + listine, ki je predpogoj za podpis sporazumov s tujimi izobraževalnimi zavodi, ki izvajajo programa Erasmus +. Zavod omogoča s pomočjo licence Erasmus + usposabljanje in strokovni razvoj vseh zaposlenih.

 

Na mednarodni ravni je delovanje zavoda usmerjeno v kooperativno sodelovanje s sorodnimi tujimi inštitucijami v evropskem in globalnem prostoru. Na ta način se bo vzpostavil pretok znanja, znanstveno-raziskovalnih izsledkov in razvojnih dosežkov na področju hotelirstva in turizem v gospodarstvo. To hkrati omogoča večji izkoristek na novo pridobljenega znanja v družbeno korist.

 

Izobraževalna dejavnost

Glavna dejavnost Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled predstavlja izobraževanje. Iz tega razloga so tudi njeni osrednji strateški cilji usmerjeni na stalno skrb in zagotavljanje visoke kakovosti pedagoškega procesa dejavnosti, ki vključuje praktično usposabljanje študentov med samim študijem. Izvajanje študijskega programa v obliki problemsko orientiranega študija, ima za cilj spodbujanje kreativnosti in inovativnosti študentov ter pridobitev dolgoročnega in namenskega znanja. Pri tem si zavod prizadeva stalno slediti gospodarskim smernicam in z njimi implementirati vsebine študijskih programov.

Za uresničevanje svojega poslanstva, zavod aktivno spodbuja in usmerja strokovno raziskovalno delo študentov njihovo vključevanje v aplikativne raziskovalne projekte.

VŠHTB pri zagotavljanju kakovosti izhaja iz Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/2012), Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Uradni list RS, št. 95/2010, 17/2011, 51/2012), in mednarodnih standardov in smernic za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru. Učinkovitost zagotavljanja kakovosti pedagoškega procesa je odvisna tudi od norm in vrednot ter razvite kulture kakovosti visokošolskih učiteljev in drugih sodelavcev Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled.

 

V skladu s tem, so njeni cilji:

– zagotavljanje stalne in visoke kakovosti na vseh področjih izobraževanja in raziskovanja,

– skrb za zaposljivost diplomantov (praktično usposabljanje, aplikativni projekti v povezavi z okoljem, spremljanje zaposlovanja itd.),

– razvijanje novih študijskih programov na temelju lastnih in tujih izkušenj,

– razvijanje študentom prijaznega študijskega okolja,

– prenos znanja iz gospodarstva v pedagoški proces in obratno,

– razvoj kadrov,

– družbeno odgovorno delovanje.

 

Zastavljeni cilji kakovosti zavoda se bodo realizirali:

– s pedagoškim kadrom, ki skrbi za visok nivo izvajanja pedagoškega dela, hkrati pa s svojim ekspertnim znanjem sodeluje pri izvajanju znanstveno- raziskovalnega dela,

– s strokovnimi sodelavci, ki skrbijo za nemoteno administrativno delovanje institucije,

– s praktičnim usposabljanjem študentov,

– z aplikativni projekti v povezavi z okoljem, in s stalnim spremljanje zaposlovanja študentov,

– z osveščanjem zaposlenih in študentov za družbeno odgovorno delovanje,

– z omogočanjem dodatnega izobraževanja in usposabljanja kadrov,

– z razvijanjem študentom prijaznega študijskega okolja: materialni in prostorski pogoji,

– s spremljanjem aktualnih družbenih sprememb in deficitarnosti poklicev s ciljem razvijanja novih študijskih programov.

 

 

Raziskovalna dejavnost

Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled si prizadeva povečati raziskovalno dejavnost. Zato posveča pozornost mladim visokošolskim sodelavcem in njihovi vključitvi v pedagoški proces.

 

Cilji kakovosti znanstvenega in raziskovalnega dela:

– prilagoditev in uskladitev znanstvene in raziskovalne dejavnosti Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled s strateškimi raziskovalnimi smernicami RS in raziskovalnimi trendi EU,

– vzpodbujanje povezovanja raziskovalnih skupin znotraj in zunaj Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled z namenom pridobivanja in realizacije večjih raziskovalnih projektov,

– vzpodbujanje vključevanja študentov v raziskovalno razvojne projekte,

– vzpodbujanje mednarodnega sodelovanja v obliki skupnih znanstveno raziskovalnih projektov in strokovnih izpopolnjevanj raziskovalnega in pedagoškega kadra,

– permanentna skrb za zagotavljanje mednarodno primerljive kakovosti znanstvene in raziskovalne dejavnosti.

 

Zastavljeni cilji kakovosti znanstvenega in raziskovalnega dela se realizirajo:

– s pripravo raziskovalno razvojnih projektov in njihova prijava na različne javne razpise,

– s prijavo na razpisane domače in EU raziskovalno razvojne projekte,

– s permanentnim spremljanjem strateških raziskovalnih smernic RS in raziskovalnih trendov EU,

– s strokovnim izpopolnjevanjem raziskovalnega in pedagoškega kadra v obliki udeležbe na različnih znanstvenih in strokovnih konferencah, kongresih, simpozijih idr.,

– z objavami izsledkov znanstvene in raziskovalne dejavnosti pedagoškega kadra v domačih in tujih publikacijah.

 

 

 • Zadnje novice
  23. Maj 2018
  Izredni izpitni rok
  Več >>
  18. Maj 2018
  Obvestilo
  Več >>
  18. Maj 2018
  Izredna izpitna roka
  Več >>
  17. Maj 2018
  Rezultati izpita - Ekonomika in podjetništvo
  Več >>
  17. Maj 2018
  Rezultati izpita - Ekonomika turističnih podjetij
  Več >>
  9. Maj 2018
  Obvestilo
  Več >>
  Kako do nas ?
  Obvestila
  23. Maj 2018,
  18. Maj 2018,
  18. Maj 2018,

  Visoka šola za hotelirstvo in
  turizem Bled

  Prešernova 32, 4260 Bled

  t: 08 / 205 59 59

  m: 040 / 322 106

  m: 040 / 322 299

  f: 04 / 575 34 40

  e: referat@vs-bled.si

  REFERAT

  Delovni čas:

  petek od 14h do 16h

  t: 08 / 205 59 58

  f: 04 / 575 34 30

  e: referat@vs-bled.si