Nahajaš se > Kakovost
Kakovost

Kakovost lahko razumemo na različne načine, saj zanjo obstaja veliko opredelitev. Lahko jo opredelimo kot nekaj izjemnega, izstopajočega, nekaj, kar izpolnjuje določen nabor kriterijev. V tem primeru govorimo o kakovosti kot odličnosti oziroma elitizmu. Lahko jo razumemo tudi kot perfekcionizem oziroma uspešnost izvedbe v prvem poizkusu. Koncept kakovosti v izobraževanja pogosto povezujemo s pojmom trgov, saj trg in tržne zakonitosti izobraževanje postavljajo kot zasebno dobrino. Kakovost na trgu ni sama sebi namen, ampak je eno izmed sredstev za doseganje konkurenčne prednosti. Kakovost lahko gledamo tudi z vidika služenja namenu oziroma usmerjenost v uspešnost in učinkovitost. Ne glede na to, s katerega zornega kota gledamo na kakovost, lahko rečemo, da odgovornost za kakovost ni le odgovornost šole, je odgovornost vseh, ki so izobraževanje kakorkoli vključeni na različnih ravneh (povzeto po Študiji nacionalnih in mednarodnih pristopov h kakovosti v vzgoji in izobraževanju, 2008).

VŠHTB pri zagotavljanju kakovosti izhaja iz Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/2012), Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Uradni list RS, št. 95/2010, 17/2011, 51/2012), in mednarodnih standardov in smernic za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru. Učinkovitost zagotavljanja kakovosti pedagoškega procesa je odvisna tudi od norm in vrednot ter razvite kulture kakovosti visokošolskih učiteljev in drugih sodelavcev Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled.
 

V skladu s tem, so njeni cilji:

–          zagotavljanje stalne in visoke kakovosti na vseh področjih izobraževanja in raziskovanja,

–          skrb za zaposljivost diplomantov (praktično usposabljanje, aplikativni projekti v povezavi z okoljem, spremljanje zaposlovanja itd.),

–          razvijanje novih študijskih programov na temelju lastnih in tujih izkušenj,

–          razvijanje študentom prijaznega študijskega okolja,

–          prenos znanja iz gospodarstva v pedagoški proces in obratno,

–          razvoj kadrov,

–          družbeno odgovorno delovanje.

 

Zastavljeni cilji kakovosti zavoda se bodo realizirali:

–          s pedagoškim kadrom, ki skrbi za visok nivo izvajanja pedagoškega dela, hkrati pa s svojim ekspertnim znanjem sodeluje pri izvajanju znanstveno- raziskovalnega dela,

–          s strokovnimi sodelavci, ki skrbijo za nemoteno administrativno delovanje institucije,

–          s praktičnim usposabljanjem študentov,

–          z aplikativni projekti v povezavi z okoljem, in s stalnim spremljanje zaposlovanja študentov,

–          z osveščanjem zaposlenih in študentov za družbeno odgovorno delovanje,

–          z omogočanjem dodatnega izobraževanja in usposabljanja kadrov,

–          z razvijanjem študentom prijaznega študijskega okolja: materialni in prostorski pogoji,

–          s spremljanjem aktualnih družbenih sprememb in deficitarnosti poklicev s ciljem razvijanja novih študijskih programov.

 

Dekan spremlja, vrednoti in poroča o delovanju šole senatu šole tako, kot je navedeno v statutu šole. Enkrat letno preverja ustreznost izvajanja ciljev in njihovo realizacijo. Na osnovi teh pregledov po potrebi spreminja in dopolnjuje sistem vodenja. Osnove za pregled predstavljajo:

–          rezultati in analiza anket študentov, visokošolskih učiteljev in zunanjih subjektov,

–          usklajenost z zakonodajo in predpisi,

–          poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta in izvajanju procesov,

–          rezultati delovanja v širšem družbenem okolju,

–          pripombe vseh zainteresiranih skupin,

–          analiza pritožb, pobud, pohval,

–          rezultati – učinki izvedenih korektivnih in preventivnih ukrepov.

 • Zadnje novice
  23. Apr 2018
  Rezultati izpita - Angleški jezik, 3. letnik, študijski program Hotelirstvo in turizem
  Več >>
  23. Apr 2018
  Izredni izpitni roki
  Več >>
  5. Apr 2018
  Rezultati izpita - Destinacijski management
  Več >>
  4. Apr 2018
  Izredni izpitni rok
  Več >>
  4. Apr 2018
  Rezultati izpita - Osebni management
  Več >>
  3. Apr 2018
  Obvestili
  Več >>
  Kako do nas ?
  Obvestila
  23. Apr 2018,
  23. Apr 2018,
  5. Apr 2018,

  Visoka šola za hotelirstvo in
  turizem Bled

  Prešernova 32, 4260 Bled

  t: 08 / 205 59 59

  m: 040 / 322 106

  m: 040 / 322 299

  f: 04 / 575 34 40

  e: referat@vs-bled.si

  REFERAT

  Delovni čas:

  petek od 14h do 16h

  t: 08 / 205 59 58

  f: 04 / 575 34 30

  e: referat@vs-bled.si